Kontakt os

Kontakt Bill Vernegren for mere information om muligheden for kurser eller for en snak om efter- uddannelsesmuligheder i din virksomhed.

Bill Vernegren
20 13 87 89

bive@gls-a.dk

Kompetencefonden 3F og Dansk Metal

Jordbrugets Kompetencefond yder støtte til uddannelse.

 

Medarbejdere på gartnerier og planteskoler, landbrug, skovbrug, maskinstationer og i agro-industrien kan få tilskud til efteruddannelse i AMU-systemet, til kompetencevurdering, til læse- og regnekurser, ordblindeundervisning og meget andet.

Under kurset, som finder sted i arbejdstiden modtager medarbejderen sin normale løn fra virksomheden på op til 200 kr. pr. time. Kompetencefonden yder et tilskud til virksomheden på 75 kr. pr. time til supplement af VEU-godtgørelse ved AMU kurser eller refunderer den reelle løn op til 200 kr. pr. timen ved øvrige godkendte kurser, såfremt der er søgt SVU. SVU søges særskilt. Derudover betaler kompetencefonden AMU deltagelsesgebyr ved deltagelse i AMU-kurser.

Som medarbejder har du ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse om året.

Kompetencefonden udbetaler støtte til både virksomhedspålagte og selvvalgte kurser.
Det er også muligt at søge tilskud til efteruddannelser og kurser, der varer mere end 2 uger .

Fonden giver støtte til selvvalgt uddannelse, dvs. uddannelse som medarbejderen selv vælger. Ved selvvalgt uddannelse skal medarbejderen have 9 måneders anciennitet. Fonden betaler også støtte til uddannelse, som virksomheden har taget initiativ til. Tilskuddet til erhvervsrettet opkvalificering (aftalt uddannelse) er rettet mod medarbejdere med minimum 2 måneders anciennitet og kan maksimalt omfatte 10 uger pr år. Refusion søges efter endt kursus.

Kompetencefonden 3F og Dansk Metal

Tilgå digitalt ansøgningsskema

Hvem kan få tilskud?

Kompetencefonden yder tilskud til efteruddannelse for alle medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst mellem GLS-A og 3F eller Dansk Metal eller som er omfattet af en tiltrædelsesoverenskomst.

Fonden giver tilskud til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte medarbejdere inden for jordbrugsområdet og agroindustrien, dvs. landbrugsarbejdere, traktorførere, stald- medarbejdere, skovarbejdere, gartneri-medarbejdere, chauffører, lagerarbejdere, produktionsmedarbejdere m.fl.

Hvad kan man få tilskud til?

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Kompetencefonden giver støtte til samtlige AMU-uddannelser. Det vil sige både AMU-uddannelser inden for gartneri-, land- og skovbrugsområdet og AMU-uddannelser inden for lager-, transport-, logistik- og produktionsområdet mv. 

Almen kvalificering

Medarbejderen kan have brug for at få forbedret sit dansk, matematik eller engelsk som forberedelse til anden efteruddannelse. Jordbrugets Kompetencefond yder tilskud til både ordblindeundervisning, dansk for voksne udlændinge og f.eks. 9. – 10. klasses dansk-undervisning. Kurserne kan foregå på et VUC-center. 

Individuel kompetencevurdering og afklaring af færdigheder

Typisk vil individuel kompetencevurdering ske i form af deltagelse i et kursus i AMU-regi med en varighed på 1 – 5 dage. På dette kursus vil medarbejderen få afklaret, hvilke kompetencer man allerede har erhvervet via skolegang, uddannelse og praktisk erfaring. På kurset bliver der lagt en personlig uddannelsesplan, som gerne må hænge sammen med virksomhedens plan for medarbejdernes kompetenceudvikling.

Medarbejderen har ret til at få fri til at deltage i individuel kompetencevurdering. Friheden aftales med et passende varsel og placeres, hvor det passer med virksomhedens drift.

Afklaring af grundlæggende læse-, skrive- eller regnefærdigheder, tilstrækkelige danskkundskaber samt efterfølgende kursusforløb kan være interview på et VUC-center eller en sprogskole. Eller det kan være et IKV-kursus på et AMU-center. Forløbet skal dreje sig om at afklare medarbejderens niveau med hensyn til læsning, skrivning, stavning eller regning, således at medarbejderen efterfølgende kan komme på det rigtige kursus.

Endvidere kan der være tale om kurser, der har til formål at rette op på problemer med hensyn til læsning, skrivning eller regning. Eller på problemer vedrørende dårligt kendskab til det danske sprog – måske fordi medarbejderen er vokset op med et andet modersmål.

Medarbejderen har ret til at få fri til at deltage i disse aktiviteter. Friheden skal aftales med virksomheden med et passende varsel og placeres, hvor det passer med virksomhedens drift.

Enkeltfag på erhvervsuddannelser og kurser på gymnasialt- og HF-niveau

Kompetencefonden støtter deltagelse i enkeltfag på erhvervsuddannelser og kurser på gymnasialt og HF-niveau.

Opkvalificering fra ufaglært til faglært industri- eller procesoperatør

Der er afsat en pulje til opkvalificering til faglært industri- eller procesoperatør. Der ydes tilskud på  1500 kr. pr skoleuge for medarbejdere der modtager sædvanlig løn fra virksomheden under uddannelsen jf §41 stk 5 i Agroindustri-overenskomsten.

Puljen kan søges efter “først til mølle” princip og er baseret på at dække refusion for 15 medarbejderes opkvalificering til industrioperatør og 25 medarbejderes opkvalificering til procesoperatør over en 5 årig periode.

 

Særlige tilskudsregler

Kompetencefonden 3F og Dansk Metal

Tilskud til medarbejdere, som arbejder på skiftehold eller weekendhold

Medarbejdere på skiftehold eller ansat til weekendarbejde har ret til at modtage løn fra virksomheden (dog maksimalt 200 kr. pr. time) plus det skifteholdstillæg, som medarbejderen normalt ville oppebære.

Fonden betaler sædvanligt tilskud til virksomheden på 75 kr. pr. time plus det skifteholds- eller weekendtillæg, som virksomheden udbetaler til medarbejderen.

Forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (AVU)

Ved forberedende voksenundervisning (FVU) og ved almen voksenuddannelse (AVU) refunderer fonden samtlige af virksomhedens lønudgifter fratrukket SVU, som søges særskilt. Fonden betaler også deltagergebyret. Efter 16/11 2020 yder fonden befordringstilskud på 1 kr. pr kørt km over 24 km ved FVU og Dansk uddannelsen for voksne udlændinge.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Forberedende voksenundervisning (FVU) er et undervisningstilbud til voksne, som har behov for at styrke grundlæggende færdigheder indenfor: læsning, matematik, engelsk og IT og ordblindeundervisning. Der undervises bl.a i læsning fra aviser og blade og relevant tekst fra arbejdspladsen, anvendelse af e-mails og brug af matematik, engelsk eller IT fra dagligdagen.

Forberedende voksenundervisning (FVU) henvender sig til alle, der kan få noget ud af undervisningen. Varigheden er 30 – 80 lektioner pr. trin.

Du kan læse mere om FVU på Uddannelsesguiden

Almen voksenuddannelse (AVU)

Almen voksenuddannelse (AVU) er enkeltfagsundervisning for voksne i almene fag på et grundlæggende niveau. Fagene kan afsluttes med prøver. Varigheden er typisk 1/2 til 1 år.

Prøverne har samme værdi som folkeskolens afsluttende prøver og giver adgang til de samme uddannelser og der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage.

Du kan læse mere om AVU på Uddannelsesguiden

Kurser uden offentligt løntilskud

Kompetencefonden yder primært tilskud til kurser med offentligt løntilskud. Der findes dog en række kurser, som udbydes i privat regi og som i nogle tilfælde er lovpligtige. Kompetencefonden yder løntilskud til sådanne kurser efter en individuel, konkret vurdering. Du kan til enhver tid kontakte konsulenttjenesten, hvis du har en forespørgsel på et privat kursus, som du ønsker at fonden tager stilling til, om der kan gives løntilskud til.

Liste over nogle af de kurser, som du kan forvente at få tilskud til:

 • Supplerende ADR-kurser (farligt gods). ”ADR farligt gods” er et AMU-grundkursus, som er tilskudsberettiget efter de normale regler
 • EU – Førerbevis og det dertilhørende fotoSe afsnit nedenfor
 • Førstehjælp. Fonden yder tilskud til førstehjælpskurser, som udbydes af fx AMU udbydere eller andre anerkendte virksomheder som fx Falck
 • Supplerende arbejdsmiljøkurser. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse dækkes ikke af kompetencefonden
 • Muldvarpebekæmpelse
 • Rottebekæmpelse
 • Klovbeskæring
 • ATEX-kurser
 • Teknisk vandforsyning
 • L-AUS lovpligtigt kursus

Ved deltagelse i kurser, hvor der ikke gives VEU-godtgørelse eller SVU, giver fonden fuldt løntilskud op til 200 kr. pr. time. Arbejdsgiveren betaler medarbejderen den normale løn, dog maksimalt 200 kr. pr. time. Kompetencefonden refunderer arbejdsgiveren et beløb svarende til lønudgiften, dog maksimalt 200 kr. pr. time. Der gives ikke tilskud til feriepenge, søgnehelligdags-fridagsbetaling, pensionsbidrag m.v.

Trailerkørekort

Fonden giver tilskud til erhvervelse af trailerkort (BE-kørekort). Trailerkortet kan erhverves på private køreskoler. Kompetencefonden yder et tilskud på indtil 5.000 kr. til dækning af udgifterne til erhvervelse af trailerkortet samt tilskud til lønnen på 75 kr. pr. time, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden.

Elever

Generelt er elever ikke omfattet reglerne for refusion via kompetencefonden. Virksomheden betaler ikke bidrag for elever, og eleverne er allerede under uddannelse. Af disse årsager udbetales der ikke lønrefusion for elevers deltagelse i kurser.

Dog er der afsat en pulje til opkvalificering til faglært industri- eller procesoperatør. Der ydes tilskud på Kr. 1500,- pr skoleuge for medarbejdere der modtager sædvanlig løn fra virksomheden under uddannelsen jf §40 stk 2 i agroindustrioverenskomsten.

Puljen kan søges efter “først til mølle” princip og er baseret på at dække refusion for 15 medarbejderes opkvalificering til industrioperatør og 25 medarbejderes opkvalificering til procesoperatør over en 5 årig periode.

Hjemsendelse og efteruddannelse

GLS-A og 3F har netop indgået en aftale, som gør det muligt at hjemsende medarbejdere på grund af vejrlig, såfremt medarbejderen i forbindelse med hjemsendelsen deltager i efteruddannelse.

Fremover kan medarbejdere hjemsendes på grund af vejrlig under følgende betingelser:

 • Medarbejderen er omfattet af en overenskomst mellem GLS-A og 3F
 • Medarbejderen deltager i forbindelse med hjemsendelsen i efteruddannelse, som berettiger til VEU-godtgørelse
 • Medarbejderen tilmeldes uddannelsen inden hjemsendelse

Hjemsendelsen aftales med tillidsrepræsentanten. Er der ikke en tillidsrepræsentant på virksomheden, aftales hjemsendelsen med den lokale 3F afdeling.

Under hjemsendelsen modtager medarbejderen sædvanlig løn fra virksomheden, dog maksimalt 200 kr. pr. time. Virksomheden modtager VEU-godtgørelse efter gældende sats og tilskud fra kompetencefonden på 75 kr. pr. time.

Hjemsendelse betragtes ikke som en afbrydelse af ansættelsesforholdet, og når uddannelsen er slut, vender medarbejderen tilbage til virksomheden. Der optjenes anciennitet under hjemsendelsen.

Hvis det under hjemsendelsen måtte blive nødvendigt at opsige medarbejderen skal dette ske efter de sædvanlige regler i den overenskomst, medarbejderen er omfattet af.

Aftalen ændrer ikke ved de gældende regler om hjemsendelse i jordbrugs- og skovbrugsoverenskomsten og i planteskoler. Der kan læses mere om disse her.

Kompetencefonden 3F og Dansk Metal